Da li se na presudu Upravnog suda Srbije može uložiti zahtev za zaštitu zakonitosti. Hvala.

Poštovani,

Ranije važećim Zakonom o upravnim sporovima postojao je kao vanredno pravno sredstvo i Zahtev za zaštitu zakonitosti, važećim Zakonom o upravnim sporovima predviđena su samo dva vanredna pravna sredstva; Zahtev za  preispitivanje sudske odluke i Ponavljanje postupka.

Međutim na osnovu pravila o vremenskom važenju pravnih normi, postupanje po zahtevima  podnetim pre stupanja na snagu Zakona o upravnim sporovima  rešeno je na sledeći način; Postupci po žalbama izjavljenim protiv presuda donetih u upravnom sporu i zahtevima za zaštitu zakonitosti podnetim do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se pred Vrhovnim kasacionim sudom po pravilima postupka koja su važila do dana stupanja na snagu ovog zakona