Da li se u ugovoru o poklonu nepokretnosti moze staviti bilo koji iznos procenjene imovine, ili je potrebna neka posebna procena nepokretnosti(radi se o parceli)? Znam da se placa porez, ali neznam u kom iznosu (procenat)?

Poštovani,

U samom Ugovoru u poklonu niste dužni da navodite procenu vrednosti nepokretnosti koja je predmet poklona.

Osnovicu poreza na nasleđe i poklon određuje poreska uprava na osnovu procene tržišne vrednosti nepokretnosti.

Porez se plaća po sledećim stopama; 2% na osnovicu do 300.000 din + 2,5% na osnovicu preko 300.000 din.

Primer; procenjena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 1.000.000 dinara, porez iznosi; 300.000 x 2% + 700.000 x 2,5% = 6.000+17.500 = 23.500 dinara.

Zakonom su propisana poreska oslobođenja, tako da;

Porez na nasleđe i poklon ne plaća:

  1. naslednik prvog naslednog reda, bračni drug i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i bračni drug poklonodavca;
  2. naslednik, odnosno poklonoprimac zemljoradnik drugog naslednog reda koji nasleđuje, odnosno prima na poklon imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u domaćinstvu najmanje jednu godinu pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona;
  3. naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan nasleđeni, odnosno na poklon primljeni stan, ako je sa ostaviocem odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona.