Šta zahtev za izuzeće sudije treba da sadrži?

Do izuzeća sudije može doći kada postoje neke okolnosti koje dovode u pitanje nepristrasnost sudije, kao što je primera radi: neprijateljstvo ili prijateljstvo sa nekom od parničnih stranaka, prethodno javno izjašnjavanje o ishodu spora itd.

Inicijativa za izuzeće može poteći od parničnih stranaka ali i od samog sudije.

  1. Može se tražiti izuzeće samo sudije koji postupa u određenom predmetu.
  2. Stranka je dužna da zahtev obrazloži i navede okolnosti na kojima zasniva svoj zahtev.
  3. Nije dopušten zahtev kojim se generalno traži izuzeće svih sudija ili nekog suda.
  4. Nije dopušten zahtev u kome nije obrazložen zakonski razlog zbog koga se izuzeće traži.

O izuzeću sudije odlučuje predsednik suda.

Do donošenja rešenja o izuzeću sudija čije se izuzeće zahteva može preduzimati one radnje za koje postoji opasnost od odlaganja.

Dužni ste da podnesete zahtev čim saznate o da postoji razlog za izuzeće sudije , a najkasnije do završetka raspravljanja pred prvostepenim sudom, a ako nije bilo raspravljanja do donošenja odluke.

U zahtevu treba da stoji: Kom sudu se upućuje, ime i prezime sudije čije se izuzeće traži,  naznaka predmeta u kome sudija čije se izuzeće traži postupa, i obavezno obrazložiti zahtev razlozima zbog kojih se izuzeće traži, ime i prezime stranke koja zahteva izuzeće.