Prodajem automobil, da li mi treba ugovor o kupoprodaji i da li moram da nešto overim kod notara?

Prilikom prodaje automobila potrobeno je sastaviti kupoprodajni ugovor. Prema novim propisima, važeći je samo ugovor koji je uredno popunjen od strane obe stranke, potpisan i overen od strane nadležnih organa. Kod prenosa vlasništva nad automobilom potrebno je: 1. sastaviti kupoprodajni ugovor 2. overiti ugovor kod notara 3. uplatiti porez kod Poreske uprave 4. promeniti saobraćajnu dozvolu (saobraćajna uvek glasi na vlasnika) 5. ako se promenom vlasnika vozila menja i registraciono područje potrebno je odjaviti tablice u mup-u.