Da li sestra ima pravo na deo kuće naših roditelja, ja sam pazio roditelje ona se nije pojavljivala 20 godina.

Poštovani,
Po pravilu, Vaša sestra može da nasledi deo kuće Vaših roditelja. Osim ako je bila nedostojna za nasleđivanje. Da bi Vaša sestra bila nedostojna za nasleđivanje treba da se ispune 2 uslova: 1) da je po zakonu bila dužna da izdržava Vaše roditelje i 2) da se teže ogrešila o tu zakonsku obavezu.
Porodični zakon propisuje da zakonska obaveza deteta da izdržava svog roditelja nastaje ukoliko je roditelj kumulativno nesposoban za rad i nema dovoljno sredstava za život.
U jednom od primera iz sudske prakse prvostepeni sud utvrđuje da je pok. M.K. imao penziju, nešto ušteđevine, kao i da je dobijao arendu od zemlje, koju je imao, a to saglasno potvrđuju u svojim iskazima i tužilac i tužena. Shodno tome, na strani tužene nije se mogla konstituisati zakonska obaveza izdržavanja oca, već je eventualno njena obaveza izdržavanja mogla biti samo moralnog karaktera, budući da je pok. M.K. imao dovoljno sredstava za izdržavanje.