Da li moja majka u Srbiji moze da prenese stan na moje ime u mom odsustvu? Ja zivim u inostranstvu i nije mi jednostavno da dolazim na 1-2 dana. Ukoliko nije moguce to da uradi bez mog prisustva, postoji li opcija da se prenos vlasnistva stana na moj ime uradi u nasem konzulatu, gde bi obe bile prisutne. Unapred se zahvaljujem,

Poštovani,

Član 21. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (Sl. list SFRJ”, br. 43/82 i 72/82 – ispr., “Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 – dr. zakon) kaže da je za ugovore koji se odnose na nepokretnosti isključivo merodavno pravo države na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost, u ovom slučaju u Srbiji.

Za prenos vlasništva neophodno je postojanje odgovarajućeg ugovora, koji može biti ili ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ili ugovor o poklonu. Tumačeći Vaše pitanje smatramo da postoji volja na strani Vaše majke da Vam stan pokloni. U svakom slučaju, Vi kao poklonoprimac treba da potpišete ugovor o poklonu sa Vašom majkom i da ga overite pred notarom ili sudom, a ukoliko su ugovorne strane u različitim zemljama, onda bi poklonoprimac trebao da overi punomoćje u konzulatu Republike Srbije u zemlji u kojoj se nalazi, kojim će dati pravo nekoj osobi u Srbiji da sa poklonodavcem (Vašom majkom) zaključi ugovor o poklonu nepokretnosti i da ga takvog overi pred sudom ili kod notara. Naravno, druga opcija je da ipak lično dođete u Srbiju i obavite sve procedure.