Postovani-a, Dobio sam otkaz od strane poslodavca poštom na kućnu adresu a na rešenju o otkazu nije potpis ovlašcenog lica tj. direktora i rešenje je bez delovodnog pečata. Rešenje je bez prava na žalbu i istog dana sam odjavljen. Potpis je toliko nevešto urađen da i osnovac moze videti da je falsifikovan. Posedujem i par dokumenata koje mi je potpisao u mom prisustvu lično direktor i upoređujuci vidljivo je da je loš falsifikat. Molim Vas za Vaše mišljenje. Unapred zahvalan

Poštovani,

Prema Zakonu o radu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) član 185. rešenje o otkazu mora biti u pisanoj formi i obavezno mora da sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Pouka o pravnom leku jeste deo rešenja u kojem Vas poslodavac poučava da imate pravo na žalbu ukoliko smatrate da su Vaša prava povređena.

Rešenje se dostavlja lično, odnosno “na ruke” zaposlenom, poštom ili u prostorijama poslodavca.

U Vašem slučaju Vi imate pravo da tužite Vašeg bivšeg poslodavca za nezakonit otkaz obzirom da rešenje ne sadrži one elemente koji su zakonom propisani.

Ukoliko sumnjate da je potpis falsifikovan možete zahtevati veštačenje potpisa.

 

Mladi Pro Bono