Moj pokojni otac je ostavio kuću i okućnicu u okolini Peći. Naslednici smo sestra i ja. Kome da se obratimo za pokretanje ostavinskog postupka? DJ.R. sa boravištem u Lešku

Predlog za pokretanje ostavinskog postupka sa dokazima o vlasništvu kuće i izvodima i matičnih knjiga rodjenih i umrlih podnosite Osnovnom sudu u Peći.

Ostavisnki  postupak se sporvodi u skladu sa pravilima zakona o vanparničnom postupku.  Ovaj Zakon propisuje da se mesna nadležnost sudova odredjuje po mesto gde  nalazi nepokretnost.

Struktura sudova na Kosovu prvo je  utvrdjena je Uredbom UNMIK-a br.2001/9 o Ustavnom okviru Kosova. Prema članu 9,4.4  strukturu sudova čine Vrhovni sud Kosova, okružni sudovi, opštinski sudovi, Privredni sud u Prištini i sudovi za prekršaje. Ova struktura sudova je gotovo jednaka strukturi sudova koja je postajala do 1989. godine s tim što su uklonjene strukture samoupravnih sudova – sudova udruženog  rada. Kasnije su opštinski preimenovani u osnovne , a   uveden je i Apelacioni sud.