U afektu sam udarila ženi šamar, nije bilo vređanja ni svadje, samo šamar i potom sam otišla, prijavila me je policiji, rekla je da će i privatno da me tuži.Koje sankcije me čekaju i kakva je kazna za šamar. Koliko ću biti kažnjena kroz prekršajni postupak i po parničnom postupku. Hvala!

Poštovana,

u parničnom postupku možete biti obavezani presudom da platite naknadu materijalne i nematerijalne štete. Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) u članu 200. predviđa sledeće:

Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i za strah sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdava, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete kao i u njenom odsustvu.

 Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete, kao i o visini njene naknade, sud će voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom.

Visinu štete će dakle sud utvrditi ceneći okolnosti konkretnog slučaja.

Što se krivične odgovornosti tiče, kazna zavisi najpre od toga kako se delo kvalifikuje. Ukoliko je nastupila laka telesna povreda (član 122. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014))  učinilac se  može kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. Udaranje šamara bi moglo da se kvalifikuje i kao krivično delo nasilničko ponašanje (član 344. KZ) za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine.  Takođe Zakonom o javnom redu i miru (“Sl. glasnik RS”, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon) u članu 6. predviđeno je da vrši prekršaj ko ugrožava sigurnost drugog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica. To lice kazniće se novčanom kaznom do 25.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana. Prilikom samog odmeravanja kazne, sud će ceniti okolnosti konkretnog slučaja. 

Mladi Pro Bono