Poštovani,radim u XXXXXX već X godina. Pre par dana mi je poslodavac uručio rešenje o prelasku na drugo radon mesto. Meni to nikako ne odgovara, putovanje do radnog mesta mi traje oko dva sata. Rad je smenski, a pritom poslodavac samo povremeno može da obezbedi prevoz. Imam malu decu i supruga mi radi posao koji ima i prekovremenih sati i službenih putovanja. Ja bih da napišem žalbu na to rešenje, ali da li mi možete tačno reći na sta mogu da se pozovem u žalbi.

Poštovani,

Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Član 171.

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (u daljem tekstu: aneks ugovora):

1) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada;

2) radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca, u skladu sa članom 173. ovog zakona;

3) radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. ovog zakona;

4) ako je zaposlenom koji je višak obezbedio ostvarivanje prava iz člana 155. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

5) radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog koji su sadržani u ugovoru o radu u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 11) ovog zakona;

6) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Odgovarajućim poslom u smislu stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Član 172.

Uz aneks ugovora o radu (u daljem tekstu: aneks ugovora) poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje koje sadrži: razloge za ponuđeni aneks ugovora, rok u kome zaposleni treba da se izjasni koji ne može biti kraći od osam radnih dana i pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora.

Ako zaposleni potpiše aneks ugovora u ostavljenom roku, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog aneksa.

Zaposleni koji odbije ponudu aneksa ugovora u ostavljenom roku, zadržava pravo da u sudskom postupku povodom otkaza ugovora o radu u smislu člana 179. stav 5. tačka 2) ovog zakona, osporava zakonitost aneksa ugovora.

Smatra se da je zaposleni odbio ponudu aneksa ugovora ako ne potpiše aneks ugovora u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 173.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva iz stava 1. ovog člana samo uz svoj pristanak.

U domaćem službeničkom pravu rukovodilac otkazuje radni odnos državnom službeniku ako odbije raspoređivanje ili premeštaj za koji nije potrebna saglasnost državnog službenika ili ako neopravdano ne stupi na radno mesto na koje je raspoređen ili premesten. Isto tako , ako državni službenik na raspolaganju odbije privremeno postavljanje u državnom organu koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnom stažu, smatra se da je otkazao službu. U domaćem pravu, jedan od roditelja sa detetom do 3 godine života može da radi noću ili prekovremeno samo uz svoju pisanu saglasnost.

Dakle, možete da se žalite na premeštaj ,ako ne postoje uslovi za premeštaj (delatnost poslodavca je takva da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavnca,ako je udaljenost od mesta manja od 50km a organizovan je redovni prevoz i naknada troškova prevoza). Što se tiče dece, vaša supruga bi to trebala da reguliše sa svojim poslodavcem ako ne može da postigne,a vi ne radite prekovremeno,a zakon dozvoljava da jedan roditelj radi prekovremeno.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu