Moram da Vam izložim svoj slucaj, naime sa zaposlenim koji je navrsio 65 godina još 2013 godine sklopljen je sporazum o produžetku njegovog radnog odnosa, on je tada napisao izjavu da se odriče otpremnine za odlazak u penziju. Sada kada odlazi u penziju on zahteva isplatu otpremnine. Da li ima ta njegova izjava data 2013 godine ima nekog značaja?

Poštovani,
Zaposleni u skladu sa članom 119 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ima pravo na otpremninu, a izjava o odricanju od iste bi predstavljalo odricanje od prava na pravnu zaštitu povodom prestanka radnog odnosa te ostaje bez dejstva.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono