Dobar dan, zamolio bih vas da mi odgovorite na jedno pitanje. Ja sam donor bubrega svom sinu koji ima xxx godina. Zanima me da li ću ja moći posle transplantacije da idem u invalidsku penziju, jer sam već 2 puta operisao kičmu tj. diskus herniju i posle transplantacije neću više biti sposoban za rad. Imam xxx godina radnog staža i xxx godina starosti. I zanima me još jedna stvar. Da li će sin imati prava posle transplantacije pravo na neku socijalnu pomoć? Hvala vam unapred, željno isčekujem vaš odgovor. Pozdrav!

Poštovani,

prema članu 25. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju osiguranik kod koga nastupi potpuni gubitak radne sposobnost stiče pravo na invalidsku penziju ukoliko je do invalidnosti došlo usled povrede na radu, profesionalne bolesti ili povredom van rada ili bolešću.

Ono što je potrebno jeste da podnesete zahtev Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, a onda oni odrediti veštačenje u kojem će odrediti Vaš stepen invalidnosti i potom odlučiti o Vašem zahtevu.

Što se tiče Vašeg sina, on po osnovu transplatacije nema pravo na socijalnu pomoć.

Prema članu 82. Zakona o socijalnoj zaštiti pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:

1) ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara;

2) ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;

3) ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi mu bila utvrđena po ovom zakonu u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć;

4) ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć mogu ostvariti i pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad, ako pored stambenog prostora koji odgovara potrebama porodice imaju zemljište u površini do jednog hektara.

Izuzetno, pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica koji ne ispunjava uslove iz stava 1. tačka 1) i stava 2. ovog člana ako centru za socijalni rad da saglasnost za upis hipoteke na svoje nepokretnosti radi obezbeđenja namirenja potraživanja u visini valorizovanog iznosa isplaćene novčane socijalne pomoći.

A prema članu 83. istog zakona pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti radno sposoban pojedinac, odnosno član porodice:

1) ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad u smislu ovog zakona ili se vodi na evidenciji nezaposlenih lica;

2) ako nije odbio ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje;

3) ako mu radni odnos nije prestao njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;

4) ako se sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju tako da ne može da bude radno angažovan.

Mladi Pro Bono