Dobar dan, Godine 2006. sam bila osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 3,5 godine. Interesuje me, da li je već moja kazna izbrisana iz dosijea? Kazna je trajala do maja 2010 god. i nakon izlaska nisam bila ni kažnjavana niti osuđivana. Da li je moguće zahtevati brisanje iz dosijea? Kako i gde? Hvala na odgovorima.

Poštovana,

Na osnovu Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) rehabilitacijom se briše osuda i prestaju njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacija može nastati na osnovu zakona ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke (član 97, stav 1 i 2).
Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim. S tim što zakonska rehabilitacija ne može uslediti za lica koja su osuđena na kaznu zatvora preko tri godine (član 98, stav 1).
Sudska rehabilitacija se može izreći licu koje je osuđeno za kaznu zatvora preko tri do pet godina, ako u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarela ili oproštena ne učini novo krivično delo (član 99, stav 1). Takođe, u slučaju iz stave 1., sud će dati rehabilitaciju ako nađe da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, naknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela.
Što znači da Vi možete zahtevati sudsku rehabilitaciju tek nakon što protekne 10 godina od dana kada se kazna smatra izdržanom.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono