U Infostanu su mi dali informaciju da njihovi dugovi ne mogu da zastare, jer je Grad doneo odluku 2011.godine, po kojoj se tekućim uplatama pokrivaju neplaćeni računi iz prethodnog perioda. Da li oni zaista imaju pravo da na ovaj način raspolažu mojim novcem?

Poštovani,

ukoliko Vi platite račun za jun, platili ste za jun, a ne za neke ranije mesece. Član 387. Zakona o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) propisuje jednogodišnji rok zastarelosti za:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;

Zastarevanje znači da poverilac (Infostan) ne može sudskim putem  tražiti od Vas da platite dug ali ako Vi taj dug priznate ili platite nećete imati pravo na povrat novca.

S poštovanjem,

Mladi ProBono.