Pozdrav! Upisao sam ubrzani kurs norveškog jezika nivo A1 i A2 koji sadrži ukupno 40 časova i košta X rsd. Svi časovi je trebalo da budu završeni 1. Marta, međutim odslušao sam 24 časa jer nam se grupa raspala. Novac je uplaćivan na tri rate i to datumima navedenim u ugovoru i sve je ispoštovano. Zbog nemogućnosti njihove da ispoštuju dogovoreno ja sam tražio novac nazad tj. zadnju trećinu koja nije odslušana jer kada se podeli broj časova sa novcem ispada da je 13 časova jedna trećina. Ponuđeno mi je da odslušam te časove negde polovinom marta ali nisam više u mogućnosti zbog posla. Napomenuo bih i to da ja taj novac na veoma fin i kulturan način tražim već tri nedelje i iskreno više mi je dozlogrdilo. Na koji način ja mogu svoj novac dobiti natrag odnosno kako je to pravno regulisano. Zahvalan sam unapred!

Poštovani,
Po čl. 17 Zakona o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) strane u obligacionom odnosu dužne su da izvrše svoju obavezu i odgovorne su za njeno ispunjenje. Shodno čl. 137 ZOO-a u slučaju delimične nemogućnosti ispunjenja zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, druga strana može raskinuti ugovor ako delimično ispunjenje ne odgovara njenim potrebama, inače ugovor ostaje na snazi, a druga strana ima pravo da zahteva srazmerno smanjenje svoje obaveze. Dalje, čl. 262 već pominjanog zakona predviđa da poverilac u obaveznom odnosu je ovlašćen da od dužnika zahteva ispunjenje obaveze, a dužnik je dužan ispuniti je savesno u svemu kako ona glasi. Shodno svemu navedenom, može se zaključiti da imate pravo od škole jezika zahtevati naknadu štete.
S poštovanjem,
Mladi pro Bono