Poštovanje, hteo bih vas pitati, moj tast i tašta razveli su se pre 14 godina sudskim putem, i od tada nisu bili u dobrim odnosima. Pre 5 godina tast je dobio invalidsku penziju, i nažalost preminuo je pre nedelju dana, pa nas sada interesuje moze li i pod kojim uslovima da moja tašta nasledi tu penziju, ona nije menjala prezime i ništa ne radi niti prima bilo kakvu naknadu. Unapred hvala…

Poštovani,

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), članom 28. predviđeno je da razvedeni bračni drug može ostvariti pravo na porodičnu penziju jedino ako mu je sudskim presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Pored tog uslova, neophodno je da budu ispunjeni i opšti zakonom predviđeni uslovi za ostvarivanje prava na porodičnu penziju. Udovica stiče pravo na porodičnu paneziju  ako je do smrti bračnog druga navršila 53 godine života ili ako je, do smrti bračnog druga, ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga, postala potpuno nesposobna za rad ili ako je, posle smrti bračnog druga, ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnom drugu, a udova obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udova koja u toku trajanja prava prema tom osnovu postane potpuno nesposobna za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost. Takođe, udova koja do smrti bračnog druga nije navršila 53 godine života, ali je navršila 45 godina života, stiče pravo na porodičnu penziju kad navrši 53 godine života. 

Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office