Poštovani, Dužna sam za kablovsku televiziju,otprilike 3 godine unazad, da li mogu da se pozovem na zastarelost potraživanja, i na koji zakon da se pozovem? S Poštovanjem, Unapred hvala

Poštovana,

Zakon o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja)  u članu 378. propisuje jednogodišnji rok zasatarelosti za sledeća potraživanja:

 1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;

4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

Zastarevanje teče čak iako su isporuke ili usluge produžene.

Dakle, možete da se pozovete na zastarelost po osnovu navedenog člana Zakona o obligacionim odnosima pod uslovom da Vas poverilac nije tužio ili preduzeo neku drugu radnju u cilju naplate dugovanja . Ako jeste, jednogodišnji rok počinje ponovo da teče.

 

Mladi Pro Bono