Ko snosi sudske troškove ukoliko se slučaj okonča negativno za klijenta (takse i itd.) dok je ovlašćeni advokat tvrdio da će se spor okončati u moju korist?

Poštovani,

Na osnovu Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014) prema članu 153. sudske troškove će snositi stranka koja u celini izgubi parnicu i koja je dužna je da protivnoj stranci naknadi troškove. Ako stranka delimično uspe u parnici, sud može s obzirom na postignuti uspeh da odredi da svaka stranka snosi svoje troškove ili da jedna stranka naknadi drugoj srazmeran deo troškova. Sud može da odluči da jedna stranka naknadi sve troškove koje je protivna stranka imala ako protivna stranka nije uspela samo u srazmerno neznatnom delu svog zahteva, a zbog tog dela nisu nastali posebni troškovi. Sud će, prema rezultatu dokazivanja, da odluči da li će troškove iz člana 152. stav 5. ovog zakona da snosi jedna ili obe stranke ili će ti troškovi da padnu na teret sredstava suda. Umešač ima pravo na naknadu troškova od protivne stranke samo za parnične radnje preduzete umesto stranke kojoj se pridružio.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono