Moja supruga je konkurisala u X u domu zdravlja za stomatološku sestru sa položenim stručnim ispitom, međutim direktorka primi medicinsku sestru i fizioterapeuta za ta dva radna mesta, mi tužimo sudu i prvopstepeni sud presudi u našu korist, medjutim Apelacioni sud u X presudi u korist doma zdravlja. Šta sad?

Poštovani,

protiv pravnosnažne presude drugostepenog suda, pod uslovima predviđenim Zakonom o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014) se mogu izjaviti samo vanredni pravni lekovi predviđeni tim zakonom. Zakon predviđa mogućnost stranke da podnese reviziju i predlog za ponavljanje postupka, ukoliko su za to ispunjeni uslovi predviđeni zakonom. Zako o parničnom postupku u članu 441.navodi da je revizija dozvoljena u parnicama o sporovima o zasnivanju, postojanju i prestanku radnog odnosa. 

Savetujemo Vam da potražite pomoć advokata i posavetujete se sa njim o ispunjenosti uslova za podnošenje nekog od ovih pravnih lekova. 

Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office