Da li je ugovor o autorskom delu verodostojna isprava za naplatu potraživanja preko prinudne naplate?

Poštovani,

Prema članu 18. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 99/2011 – dr. zakon, 109/2013 – odluka US, 55/2014 i 139/2014) svojstvo verodostojnih isprava imaju:

1) menica i ček domaćeg ili stranog lica, sa protestom ako je to potrebno za zasnivanje potraživanja;

2) obveznica i druga hartija od vrednosti izdata u seriji, koja imaocu daje pravo na isplatu nominalne vrednosti;

3) faktura (račun) domaćeg ili stranog lica, sa otpremnicom ili drugim pismenim dokazom da je izvršni dužnik obavešten o nastaloj obavezi;

4) izvod iz poslovnih knjiga za izvršene komunalne i slične usluge;

5) javna isprava koja konstituiše izvršivu novčanu obavezu;

6) bankarska garancija;

7) akreditiv;

8) overena izjava izvršnog dužnika kojom ovlašćuje banku da sa njegovog računa izvrši prenos novčanih sredstava na račun izvršnog poverioca;

9) obračun kamate sa dokazima o osnovu dospelosti i visini potraživanja;

10) privremena ili okončana situacija u vezi sa izvršenim građevinskim radovima;

11) obračun o nagradi i naknadi advokata.

Dakle, ugovor o autorskom delu nije verodostojna ispava za naplatu potraživanja. Ono što možete da uradite jeste da tužite drugu ugovornu stranu i da u parnici dobijete presudu koja će predstavljati izvršni naslov za slučaj prinudne naplate.

 

Mladi Pro Bono