Postovani, Majka mi je umrla X godine. Naslednici smo moj brat, koji je živeo u Francuskoj, i ja. Brat nije dolazio posle majčine smrti zbog obaveza, ali je u telefonskom razgovoru ostavio sve meni i mojoj deci. U međuvremenu, brat mlad umire, a da sudski ništa nismo resili. Nije bila ni ostavinska rasprava. Ostao je bratanac koji se ne javlja i šta sada? Pozdrav

Poštovani,
Pre svega, s obzirom da nije pokrenuta ostavinska rasprava, neophodno je da Vi to učinite. Na osnovu Zakona o vanparničnom postupku (“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014 I 6/2015), ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon što sazna za činjenicu smrti (nadležno matično odeljenje mu dostavlja smrtovnicu). Međutim, moguće je da i zainteresovana stranka, u ovom slučaju Vi, dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i na taj način predloži sudu pokretanje ostavinskog postupka. Mesno je nadležan sud na čijem je području ostavilac u vreme smrti imao prebivalište, odnosno boravište (ostavinski sud), ali ako ostavilac u vreme smrti nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji Republike Srbije, nadležan je sud na čijem se području nalazi pretežni deo njegove zaostavštine.
Nakon što to učinite, nadležan sud će odrediti ročište i svim zainteresovanim licima će uputiti poziv u kojem će ih obavestiti o pokretanju postupka.
Na osnovu Vašeg pitanja zaključujem da Vaša majka nije ostavila testament. Samim tim na Vaš slučaj će se primeniti zakonsko nasleđivanje. Na osnovu Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015), Vi i Vaš bratanac ulazite u prvi zakonski nasledni red nasleđivanja i na osnovu zakona dobijate po ½ zaostavštine. Da bi Vama pripala celokupna zaostavština bilo bi neophodno da Vaš bratanac da negativnu naslednu izjavu nakon koje bi ste Vi kao jedini preostali zakonski naslednik iz prvog naslednog reda dobili celokupnu imovinu. Ukoliko to ne učini ili ukoliko ne dođe na ročište ili ne da nikakvu izjavu, zakonska je predpostavka da se prihvata nasleđa.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono