Kada bi se poništio ugovor o stambenom kreditu, kako bi se svodilo dugovanje moje prema banci, banke prema meni? Da li važi ista kamatna stopa? Koja? Poništenje neka bude da je usled bankinog nezakonitog poslovanja.

Poštovani,
Uslovi za apsolutnu ništavost ugovora su regulisani čl. 103 Zakona o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) koji kaže da u govor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima je ništav ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo, a ako je zaključenje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, ugovor će ostati na snazi ako u zakonu nije što drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povredila zakonsku zabranu snosiće odgovarajuće posledice. Dalje, uslovi za relativnu ništavost su u čl. 111 ZOO-a I u skladu sa njim ugovor je rušljiv kad ga je zaključila strana ograničeno poslovno sposobna, kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana, kao i kad je to ovim zakonom ili posebnim propisom određeno. Ukoliko ispunjavate uslove bilo za apsolutnu, bilo za relativnu ništavost doći će do vraćanja onoga što su ugovorne strane primile tj. vraća se po istoj kamatnoj stopi novčani iznos(čl. 104 I 113 istog zakona). Uvek postoji pak mogućnost da raskinete ugovor sa bankom zbog promenjenih okolnosti-po čl. 133 ZOO-a I ako se odlučite na tu opciju sud će na zahtev druge strane obavezati stranu koja je zahtevala raskid da naknadi drugoj strani pravičan deo štete koju trpi zbog toga.Takođe, čl. 1068 ZOO-a predviđa opciju da kredit vratite I pre roka ali o tome morate obavestiti banku, naknaditi joj štetu koju trpi, ali banka tada ne može da zaračunava kamatu za vreme od dana vraćanja kredita do dana kada je po ugovoru trebalo da bude vraćen. Na kraju, uvek postoji I opcija da svoje pravo ostvarite pred sudom u skladu sa Zakonom o parničnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014).
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono