Imam novčanu kaznu da platim koja iznosi XXXX dinara, navodilo se nasilničko ponašanje, naravno nisam kriv ali kao da jesam kad sud donese odluku da sam kriv, pa me zanima je l’ to realno i kako ja to da izbegnem, pomozite mi. Da li zastareva, nije normalno i nije lako doživeti da Vas osude, a ja sam napadnut. Unapred zahvalan

Poštovani,

Krivični zakonik (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009,121/2012, 104/2013 i 108/2014)

Član 51:

(1) U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od petnaest dana niti duži od

tri meseca. U opravdanim slučajevima sud može dozvoliti da osuđeni plati novčanu kaznu u ratama, s tim

da rok isplate ne može biti duži od jedne godine.

(2) Ako osuđeni ne plati novčanu kaznu u određenom roku, sud će novčanu kaznu zameniti kaznom

zatvora, tako što će za svakih započetih hiljadu dinara novčane kazne odrediti jedan dan kazne zatvora, s

tim da kazna zatvora ne može biti duža od šest meseci, a ako je izrečena novčana kazna u iznosu većem

od sedamsto hiljada dinara, kazna zatvora ne može biti duža od jedne godine.

(3) Ako osuđeni plati samo deo novčane kazne, sud će ostatak kazne srazmerno zameniti kaznom

zatvora, a ako osuđeni isplati ostatak novčane kazne, izvršenje kazne zatvora će obustaviti.

(4) Neplaćena novčana kazna može se, umesto kaznom zatvora, zameniti kaznom rada u javnom interesu

tako što će za svakih započetih hiljadu dinara novčane kazne odrediti osam časova rada u javnom

interesu, s tim da rad u javnom interesu ne može biti duži od tristašezdeset časova.

Član 105 stav 7:

Ako u ovom zakoniku nije drukčije određeno, izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne: dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, na novčanu kaznu, na kaznu rada u javnom

interesu, ili na kaznu oduzimanja vozačke dozvole.

Član 107:

(1) Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna, a ako je uslovna osuda opozvana – od dana kad je odluka o opozivanju postala pravnosnažna.

(2) Ako je aktom amnestije ili pomilovanja ili odlukom suda po vanrednom pravnom leku izrečena kazna smanjena, vreme potrebno za nastupanje zastarelosti određuje se prema novoj kazni, ali se tok zastarelosti računa od ranije pravnosnažne presude.

(3) Zastarelost ne teče za vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti.

(4) Zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne.

(5) Svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče.

(6) Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne.

(7) U slučaju nastupanja zastarelosti iz stava 6. ovog člana započeto izvršenje kazne obustavlja se.  

Dakle, postoji realtivna i apsolutna zastarelost. U Vašem slučaju to znači dve godine od osude na novčanu kaznu (relativna zastarelost). Međutim, kod relativne zastarelosti, zastarevanje ne teče za vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti (npr. kada je odlukom suda odloženo izvršenje kazne). Za to vreme se rok zastarelosti izvršenja krivičnih sankcija ne računa, odnosno dolazi do obustave zastarelosti. Kada protekne vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti, rok zastarelosti nastavlja da teče. Zastarevanje se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. Sa svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče. Apsolutna zastarelost jeste zastarelost izvšenja kazne koja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne ( u Vašem slučaju četiri godine).

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu