Da li otac ima pravo da traži promenu prezimena deteta rođenog u vanbračnoj zajednici?

Poštovana,

 Otac deteta može tražiti promenu prezimena detetu ukoliko pokrene ili se već vode postupci  za

  1. utvrđivanje materinstva odnosno očinstva;
  2. osporavanje materinstva odnosno očinstva.

 Ukoliko Vaše dete ima  10 ili više godina, prilikom ovakvog zahteva za promenu prezimena tražiće se I njegov pristanak.

 Ukoliko roditelji deteta ne mogu da se dogovore oko prezimena deteta,  možete se obratiti nadležnom organu starateljstva, koji će odlučiti o prezimenu deteta nakon saslušanja oba roditelja.

Više možete pronaći u članu 345. I 349. Porodičnog zakona  (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015)https://www.paragraf.rs/propisi/porodicni_zakon.html

 

Mladi Pro Bono