Napravljen je ugovor o doživotnom izdržavanju, majka i sin…međutim sin je preminuo, on ima dve ćerke…Šta je sa majkom, tj. kako sada sa tim ugovorom?

Poštovana,

Prema članu 204. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije  (Sl. glasnik RS, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) posle smrti davaoca  izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog duga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako pristanu.

Ako ne pristanu na produženje ugovora, ugovor se raskida i oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje.

Dakle, ćerke mogu da nastave da ispunjavaju obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju koji je zaključio njihov otac i tada ugovor ostaje na snazi, a mogu i da ne pristanu na produženje ugovora i tada se ugovor raskida, a one nemaju pravo da traže povraćaj onoga što je njihov otac dao na ime izdržavanja.

Članom 205. propisan je izuzetak od ovog pravila koji kaže da ako potomci i bračni drug davaoca izdržavanja nisu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze mogu zahtevati naknadu od primaoca izdržavanja.

 

 

Mladi Pro Bono