Da li je moguće da u parničnom brakorazvodnom postupku tuženi bude u isto vreme i umešač? Naime tuženi je u parnici imao umešača / majku / koja je u toku parnice preminula. Pravni zastupnik tuženog /advokat/ sada tvrdi da tuženi može biti i u svojstvu umešača što izgleda malo čudno. Da li je to gest advokata tuženog da mu uzima novac po dva osnova kao tuženom i kao umešaču ili tuženi ima dulo veće šanse da dobije spor kao tuženi i kao umešač jer stiče dve “funkcije”? Unapred zahvalan na odgovoru.

Poštovani,
Shodno čl. 215 Zakona o parničnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014) lice koje ima pravni interes da u parnici koja teče među drugim licima jedna od stranaka uspe, može da se pridruži ovoj parnici. Dalje, čl.217 st. 5 istog zakona kaže dap o pristanku stranaka umešač može da stupi u parnicu kao stranka umesto stranke kojoj se pridružio. Iz navedenog se može zaključiti da se u jednom licu ne mogu steći obe funkcije tj. tuženi ne može istovremeno biti I umešač, već se umešač može naći na strani tuženog. Kako je u konkretnom slučaju to bila majka tuženog a ona je umrla sud će u odnosu na nju doneti rešenje o prekidu postupka(čl. 222 ZPP-a).
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono