Da li je moguće da otac ispomaže u preduzetničkoj radnji svoje udate ćerke bez prijavljivanja?

Poštovani,
Kako je Vaše pitanje neprecizno postavljeno razmotrićemo dve situacije. Naime, u slučaju da Vaš otac radi nepuno radno vreme shodno čl. 40 Zakona o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ima pravo na zaradu, druga primanja i druga prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno tj. trebalo bi da bude prijavljen. Isto tako čl. 197 istog zakona reguliše situaciju gde poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova što predstavlja rad van radnog odnosa.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono