Poštovani, Situacija je sledeća. Nalazim se u radnom odnosu sa ugovorom na neodređeno vreme. Poslodavac je saznao da tražim drugi posao (razlog promene posla je potreba da se preselim u drugi grad) i nudi mi sporazumni raskid ugovora. Ne želim da pristanem na to pošto još nisam ašao posao u gradu u koji treba da se preselim. Međutim, poslodavac u međuvremenu ne želi da mi odobri korišćenje godišnjeg odmora. U radnom odnosu u ovom preduzeću sa, od X. a pre toga sam bio zaposlen u drugom preduzeću do X. Tražio sam korišćenje godišnjeg odmora, a kao odgovor sam dobio da on meni ne može da veruje i da godišnji odmor ne mogu da dobijem, a ako mi treba slobodan dan da dam otkaz ili potpisem sporazumni raskid ugovora. Da li i pod kojim uslovima poslodavac može da zabrani korišćenje godišnjeg odmora? Molim Vas za savet u što kraćem roku. S poštovanjem

Poštovani,

Prema Zakonu o radu, zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor niti mu se to pravo može uskratitiili zameniti novčanom nadoknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa zakonom. U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu. Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora iz člana 69. ovog zakona (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos.U slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Mladi Pro Bono