Molim da mi pojasnite član 100 Zakona o radu,s obzirom da imam dete rođeno XX.XX.20XX godine i da bi na osnovu njega hteo da zatražim mirovanje radnog odnosa dok dete ne napuni 3 godine potrebno mi je bliže tumačenje ovog člana, pošto pravnik u mom preduzeću ne može da mi da adekvatan odgovor. Inače sam zaposlen na neodređeno vreme….konkretno da li postoji još neki od uslova da bi ovo pravo ostavario(npr. da li mora da su oba supružnika u radnom odnosu)??

Poštovani,
Čl. 100 Zakona o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) kaže da jedan od roditelja ima pravo da odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života I da Za vreme odsustvovanja sa rada prava i obaveze po osnovu rada miruju, ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno. To bi značilo da imate pravo na mirovanje radnog odnosa dok Vaše dete ne navrši tri godine života(a ne tri godine od kada ste zatražili mirovanje) I da ga možete tražiti samo Vi, ne I Vaša supruga tj. ne mogu oba roditelja istovremeno imati status mirovanja radnog odnosa. Nikakvi drugi uslovi nisu potrebni.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono