Da li poslodavac može da zahteva od radnika koji je radio pet dana treću smenu da radi i subotu prvu smenu? To je 16h povezanog radnog vremena. Hvala!

Poštovani,
Čl. 66 Zakona o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) kaže da zaposleni ima pravo na odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno u okviru 24 časa. Stoga iako je u skladu sa čl. 63 istog zakona poslodavac dužan da Vam obezbedi izmenu smena, tako da ne radite neprekidno više od jedne radne nedelje noću mora uvažiti I Vaše pravo na odmor.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono