Poštovani Moja majka je preminula 2007. godine, a posle njene smrti nije bilo ostavinske rasprave jer po našem saznanju iza nje nije ostalo imovine. Nakon toga sam saznala da na maminom imenu postoji nekretnina u drugoj katastarskoj opštini koju je koristio njen rođak. Sada bih htela da pokrenem ostavinski postupak da bi ta nekretnina bila prevedena na moje ime. Moja rođena sestra ni nakon smrti majke, a ni sada nije zainteresovana da bude naslednik. Da li je potrebno da i nju prijavim u predlogu za pokretanje ostavinskog postupka iako pouzdano znam da bi se ona odrekla svog dela imovine?

Poštovana,

Vi u predlogu za pokretanje ostavinskog postupka navodite i Vašu sestru jer je ona naslednik kao i Vi, ali tek na ostavinskoj raspravi Vaša sestra se može odreći svog dela nasledstva i to odricanje je na taj način punovažno.
Skrećemo Vam pažnju na neke članove Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS)

Član 213.:
Naslednik se može odreći nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine.

Naslednik se može odreći nasleđa samo u svoje ime.

Smatra se da naslednik koji se odrekao nasleđa nikada nije ni bio naslednik.

Član 214.:
Ako je izjava o odricanju od nasleđa data pod uslovom ili rokom, smatraće se izjavom koja ne proizvodi pravno dejstvo.
Odricanje od nasleđa ne može biti delimično.
Izjava o odricanju od nasleđa neopoziva je.
Naslednik koji se odrekao nasleđa može zahtevati poništaj izjave o odricanju ako je ona posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude.
Član 216.:

Odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela.
Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu.

Član 10.:
Ako ostaviočevo dete ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (unuci ostaviočevi), a kad neki od ostaviočevih unuka ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (praunuci ostaviočevi) i tako redom sve dokle ima ostaviočevih potomaka.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono