Pitanje: Poštovani, da li sudija može da vrši sudijsku funkciju, odnosno da vodi vodi krivični postupak protiv okrivljenog, ako je protiv postupajućeg sudije pokrenut krivični postupak privatnom krivičnom tužbom, koju je podneo okrivljeni? Da li navedeno predstavlja dovoljan razlog za izuzeće sudije? Pored navedene tužbe, okrivljeni je protiv sudije Disciplinskom tužiocu Visokog saveta sudstva podneo disciplinsku prijavu, a priprema i krivičnu prijavu protiv navedene sudije, kako Višem javnom tužilaštvu, tako i Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Unapred Vam se zahvaljujem na odgovoru! S poštovanjem!

Poštovani,

Prema Zakoniku o krivičnom postupku (”Sl. glasnik RS”, br.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) postoje određene situacije kada dolazi do izuzeća lica koje bi trebalo u konkretnom postupku da vrši sudijsku dužnost. Razlozi za izuzeće su nabrojani zakonom, to su:

1. Ako je sudija oštećen krivičnim delom;
2. Ako mu je okrivljeni, njegov branilac, tužilac, oštećeni, njihov zakonski zastupnik ili punomoćnik, bračni drug ili lice sa kojim živi u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena;
3. Ako je sa okrivljenim, njegovim braniocem, tužiocem ili oštećenim u odnosu staratelja, štićenika, usvojitelja, usvojenika, hranitelja ili hranjenika;
4. ako je u istom predmetu postupao kao sudija za prethodni postupak ili je odlučivao o potvrđivanju optužnice ili je učestvovao u donošenju meritorne odluke o optužbi koja se pobija žalbom ili vanrednim pravnim lekom ili je učestvovao u postupku kao tužilac, branilac, zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog, odnosno tužioca ili je saslušan kao svedok ili kao veštak, ako ovim zakonikom nije drugačije propisano.

Pored gore nabrojanih razloga, postoji i fakultativan razlog, a to je postojanje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost. Razlozi zbog kojih bi moglo da se zahteva izuzece sudije iz razloga “sumnje u nepristrasnost” su razliciti, recimo veliko prijateljstvo sudije i jedne od stranaka u postupku, ali i suprotno tome, ukoliko je u neprijateljskom odnosu itd. Kao što možete videti, odnos okrivljenog i sudije je presudan prilikom odlučivanja o izuzeću.
Vi možete tražiti izuzeće do početka glavnog pretresa.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono