Poštovani/a, Pre godinu dana sam raskinula ugovor sa X mobilnom telefonijom, prilikom raskidanja su mi rekli da je to, to i da sam prema njima izmirila obaveze. Posle nekih mesec dana ugasili su mi i broj koji sam koristila u skladu sa ugovorom. Dok je ugovorna obaveza trajala i dok sam koristila njihove usluge, uredno sam plačala sve račune, a o visini mesečnog računa su me obaveštavali putem poruke na broj telefona koji sam koristila. Međutim posle nekog vremena otprilike par meseci krenuli su pozivi kako na fiksni telefon tako i na broj telefona moje majke od strane neke agencije koja traži neka potraživanja prema X mobilnoj telefoniji. Navodno su se setili da ima još jedan neplaćen račun čija se visina menja na dnevnom nivou. Prvo je bila cifra od X din da bi sada dostigla visinu od X din. Moje pitanje je da li je taj račun zastareo? U X su mi rekli da nemam obaveza prema njima, a sada se pojavljuje neka agencija sa potraživanjem nekog duga koji je stalno druga cifra. Pre njihovog poziva nije bilo nikakvih obaveštenja od strane X o postojanju nekog neplačenog računa niti je neki račun stizao. Ova agencija zove svaki dan po nekoliko puta. Da li je ovaj račun zastareo, mogu da se pozovem na svoje pravo prigovor zastarelosti ili ću morati da platim nekoj agenciji sa kojom nikada nisam imala ugovornu obavezu? Unapred zahvalna

Poštovana,
Prema Opštim uslovima poslovanja navedenog mobilnog operatera ukoliko dođe do raskida ugovora pre isteka roka na koji je zaključen operater će Vam naplatiti ugovornu kaznu zbog neizvršenja u iznosu koji odgovara zbiru svih mesečnih pretplata od dana raskida do dana isteka pretplatničke obaveze. Dakle, ako ste raskinuli ugovor pre isteka roka na koji ste ga zaključili moguće je da se radi o naplati ugovorne kazne o čemu ste morali biti blagovremeno obavešteni.
Što se tiče zastarelosti potraživanja vezanih za račune članom 378. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“ br. 1/2003 – Ustavna povelja) propisan je jednogodišnji rok zastarelosti. Rok se računa od prvog dana koji sledi po isteku roka za plaćanje koji je označen na računu. Ukoliko je poverilac podigao tužbu radi naplate duga rok se računa od dana okončanja postupka.
Međutim, s obzirom na to da Vas ta agencija stalno zove i da Vas mobilni operater sa kojim ste imali ugovor nije obavestio o postojanju duga bilo bi dobro da pre nego što izvršite bilo kakvo plaćanje odete do poslovnice operatera i da razjasnite o čemu se konkretno radi.

Mladi Pro Bono