Poštovani, Posle smrti majke nasledila sam porodičnu penziju pošto sam bila student. Završila sam studije početkom xxxx godine, uplate su i dalje stizale do kraja godine, a ja od nadležnih nisam dobila nikakvo rešenje o prestanku prava. Sada bih htela da znam da li sam u obavezi da vratim novac ako budu doneli takvo rešenje i ako budu potraživali taj novac?

Poštovana,
Članom 31. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014), propisano je da dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a da posle navršenih 15 godina života dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najdocnije do 20 godina života, ako pohađa srednju školu, odnosno do 26 godina života, ako pohađa visokoškolsku ustanovu. Budući da od dana završetka studija nemate osnov za primanje porodične penzije – iznosi penzija koji su Vam uplaćivani bili su neosnovano isplaćeni.
Prema članu 210. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, “Službeni list SRJ”, br. 31/93 i “Službeni list SCG”, br. 1/2003) kad je neki deo imovine jednog lica prešao na bilo koji način u imovinu nekog drugog lica, a taj prelaz nema svoj osnov u nekom pravnom poslu ili u zakonu, sticalac je dužan da ga vrati, a kad to nije moguće – da naknadi vrednost postignutih koristi. Obaveza vraćanja, odnosno naknade vrednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnov koji se nije ostvario ili koji je kasnije otpao. U članu 214. istog zakona stoji da se, kad se vraća ono što je stečeno bez osnova, moraju vratiti plodovi i platiti zatezna kamata, i to, ako je sticalac nesavestan, od dana sticanja, a inače od dana podnošenja zahteva.

S poštovanjem,
Vaš Mladi ProBono