Poštovani, moja majka je XX godina u braku sa mojim ocem, i imaju troje dece. Sve što su stekli – zajedno su stekli. Poslednjih XX godina otac je počeo psihički fizički da maltretira majku, u najgori mogući način. Najveći problem je to što on posle XX godina tvrdi da ja nisam njegova kćerka. Smatramo da mu je potrebno lečenje u nekoj ustanovi. Nekoliko puta smo se obraćali policiji, ali nismo ništa postigli. Situacija je i dalje ista. Ne znamo šta nam je činiti. Ako možete, posavetujte me. Unapred hvala.

Poštovana,

Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11) propisane su mere zaštite od nasilja u porodici. Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Nasiljem u porodici smatra se naročito: nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede; izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu; prisiljavanje na seksualni odnos; navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godinu života ili nemoćnim licem; ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima; vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.
Članom 198. Porodičnog zakona propisano je da protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice. Mere zaštite od nasilja u porodici jesu: izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti; izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti; zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti; zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice; zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.
Mera zaštite od nasilja u porodici može trajati najviše godinu dana, a vreme provedeno u pritvoru kao i svako lišenje slobode u vezi s krivičnim delom odnosno prekršajem uračunava se u vreme trajanja mere zaštite od nasilja u porodici. Mera zaštite od nasilja u porodici može se produžavati sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je mera bila određena, a takođe može prestati pre isteka vremena trajanja ako prestanu razlozi zbog kojih je mera bila određena.Postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici pokreće se tužbom. Postupak je naročito hitan i to znači da se prvo ročište održava u roku od osam dana od dana kad je tužba primljena u sudu, a da je drugostepeni sud dužan da donese odluku u roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljena žalba. Tužbu za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici, kao i za produženje mere zaštite od nasilja u porodici, mogu podneti: član porodice prema kome je nasilje izvršeno, njegov zakonski zastupnik, javni tužilac i organ starateljstva. U sporu za zaštitu od nasilja u porodici mesno je nadležan, pored suda prebivališta tuženog, i sud na čijem području ima prebivalište, odnosno boravište član porodice prema kome je nasilje izvršeno. Ako organ starateljstva nije pokrenuo postupak (nego, npr. član porodice), sud može zatražiti od organa starateljstva da pruži pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza i da iznese svoje mišljenje o svrsishodnosti tražene mere. Sud nije vezan granicama tužbenog zahteva za zaštitu od nasilja u porodici i može odrediti i meru zaštite od nasilja u porodici koja nije tražena ako oceni da se takvom merom najbolje postiže zaštita. Žalba ne zadržava izvršenje presude o određivanju ili produženju mere zaštite od nasilja u porodici.
Najzad, ukazujemo Vam i na mogućnost da podnesete krivičnu prijavu protiv Vašeg oca za krivično delo nasilja u porodici (član 194. Krivičnog zakonika, “Službeni glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014). Ovo delo čini onaj ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice. Ovo krivično delo se goni po službenoj dužnosti.
Nadamo se da smo Vam makar malo pomogli. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nam pišite.

S poštovanjem,
Vaš Pro Bono