Poštovani, interesuje me da li imam neka prava na očevu imovinu, pošto stanujem privatno sa decom, a otac i majka su već prepisali na brata kuću i ostalu imovinu. Mene nisu ni pomenuli u tom testamentu. Kao da nisam njihova kćerka. Inače, ja sam na birou, nezaposlena. Kako mogu doći do nekog svog dela? Hvala.

Poštovana,
Nemate nikakva prava na imovini Vašeg oca, sve dok je on živ. U pogledu dela Vašeg pitanja u kojem ste naveli da su Vaši roditelji „već prepisali na brata kuću i ostalu imovinu“, napominjemo Vam da u našem pravu zajednički testament nije dozvoljen. Pa i ukoliko su oba Vaša roditelja sačinila testamente i za jedinog naslednika imenovala Vašeg brata, Vi ćete imati pravo na tzv. nužni deo, koji će u ovom slučaju iznositi ¼ zaostavštine. Kao nužni naslednik svakog od Vaših roditelja, pripadaće Vam novčana protivvrednost nužnog dela (1/4 zaostavštine), ili određeni deo stvari i prava koja čine zaostavštinu, (1/4 stvari, odnosno prava) ako podnesete takav zahtev u ostavinskom postupku.
Nužni naslednik može biti lišen prava na nužni deo samo u slučajevima koje propisuje Zakon o nasleđivanju. Naime, zaveštalac može isključiti iz nasleđa, potpuno ili delimično, nužnog naslednika koji se povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega (ako se uvredljivo ili grubo odnosio prema zaveštaocu, ako je umišljajno učinio krivično delo prema zaveštaocu, njegovom detetu, usvojeniku, bračnom drugu ili roditelju, ako se odao neradu i nepoštenom životu). Isključenje mora biti učinjeno u obliku potrebnom za zaveštanje i mora biti izraženo na nesumnjiv način, a poželjno je navesti i uzrok isključenja. Uzrok isključenja mora postojati u vreme ostaviočeve smrti. Dokazivanje osnovanosti isključenja tereti onog ko se na isključenje poziva.
S druge strane, ako je potomak ostavioca koji ima pravo na nužni deo prezadužen ili je rasipnik, zaveštalac ga može u celini ili delimično lišiti nužnog dela u korist potomaka lišenog. I takvo lišenje mora biti učinjeno u obliku potrebnom za zaveštanje. Lišenje je punovažno samo ako u trenutku smrti ostaviočeve lišeni ima maloletno dete ili maloletnog unuka od ranije umrlog deteta. Isto važi i ako lišeni ima punoletno dete ili punoletnog unuka od ranije umrlog deteta, koji su nesposobni za privređivanje.
S poštovanjem,
Vaš Mladi Pro Bono