Osuđen sam na zatvorsku kaznu od šest meseci zbog krivičnog dela ometanja službenog lica u vršenju dužnosti. Rešenje čekam da mi stigne na kućnu adresu pa me interesuje da li postoji mogućnost i ako postoji kako da kaznu od šest meseci odslužim u kućnom zatvoru?

Poštovani,
Kazna zatvora predstavlјa ograničenje slobode prestupnika odlukom suda u postupku u kome je utvrđeno da se radi o počiniocu krivičnog dela. Naše zakonodavstvo elektronski nadzor u mestu stanovanja ne smatra vrstom kazne, već načinom alternativnog odsluženja izrečene zatvorske kazne
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija reguliše materiju izvršenja kazne zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje tzv. „kućni zatvor“. Prvi uslov za izricanje „kućnog zatvora“ je da sud izrekne kaznu zatvora i da ona postane pravosnažna, kako bi se kasnije uz druge uslove, mogla tražiti zamena izvršenja kazne zatvora u „kućni zatvor“.
Izvršenja kazne zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje može se sprovesti za dela za koja je izrečena kazna do godinu dana zatvora. Prvi preduslov za izricanje kućnog zatvora je taj da osuđenik mora imati stalno mesto prebivališta i fiksni telefon. Interesantno je da telefon ne sme biti „dvojnik”, kao i da osuđenici podstanari moraju od vlasnika stana pribaviti sudski overenu saglasnost za instaliranje opreme u stanu. Dakle, bez fiksnog telefona se ne odobrava „narukvica“, jer je onda nemoguće elektronski pratiti kretanje osuđenog.
Predlog za izvršenje kazne zatvora u „kućnim uslovima“ možete podneti nakon pravnosnažnosti presude, kao i u toku izdržavanja kazne.

Mladi Pro Bono