10.janura punim 60 godina života i 25 godina radnog staža. Da li imam pravo na penziju? U pitanju je ženska osoba.

Poštovana,

Prema članu 19a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014) žena koja navrši najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad napuni 60 godina i šest meseci života u 2015. godini. Na osnovu ovoga Vi pravo na penziju stičete 10.jula 2015. godine.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono