Poštovani, Stanujem u staroj kući od naboja. Komšija iza kuće u svom dvorištu na nekih 1,5 metara od kuće ima orah koji je podigao kuću i slomio, jer na kraju kuće, ispod zadnje prostorije se nalazi podrum. Granje oraha je vlažilo crep, menjala sam ga pre dve godine. Vlasnica neće da ga vadi, tu je posađen kad je ona rođena, pre nekih 53 godine. Kako da ga uklonim? Koja su moja prava?

Poštovana,

Prema Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa, vlasnik ima pravo da svoju stvar drži, da je koristi i njome raspolaže, ali tako da to svoje pravo ne zloupotrebljava, odnosno, granice pravu svojine su upravo zloupotreba prava – niko ne može da svoje pravo vrši na način kojim drugom predstavlja smetnju i nanosi štetu.

Član 5. stav 1 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa kaže: Vlasnik nepokretnosti je dužan da se pri korišćenju nepokretnosti uzdržava od radnji i otklanja uzroke koji potiču od njegove nepokretnosti , kojima se otežava korišćenje drugih nepokretnosti (prenošenje dima, neprijatnih mirisa, toplote,čadji, potreas,buke itd) preko mere koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti i na mesne prilike, ili kojima se prouzrokuje znatnija šteta.

Svako može zahtevati od drugoga da ukloni izvor opasnosti od koga preti znatnija šteta njemu ili neodređenom broju lica… ( Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br 29/78, 39/85, 57/89 i Sl list SRJ 31/93). Da biste sprečili da do eventuelne štete dođe i tako vodili parnicu za naknadu štete, možete podizanjem tužbe zahtevati od svog komšije da otkloni opasnost.
Sadržinu tužbe direktno uređuje Zakon o parničnom postupku ( Sl glasnikbr. 72/2011 ) tako što propisuje u članu 192 nužne sastojke. Podaci koje mora sadržati Vaša tužba su : označenje suda, ime i prezime stranaka, prebivalište ili boravište stranaka, ime i prezime kao i prebivalište zakonskih zastupnika odnosno punomoćnika ako ih imate, predmet spora, sadržinu izjave i potpis podnosioca ( član 98 stav 3 Zakon o parničnom postupku, Sl glasnik br. 72/2011).

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono