Poštovani, imam pitanje. Radim u privatnoj firmi i sklapam brak, radni odnos traje punih devet godina. Koliko su u obavezi da mi dodele dana kao plaćeno odsustvo za sklapanje braka?

Poštovani,

Prema članu 77 Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) kojim su uređene situacije kada zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada, Vi imate pravo na odsustvo u trajanju do pet radnih dana u toku jedne kalendarske godine zbog sklapanja braka.

Vreme trajanja plaćenog odsustva takođe može biti regulisano i samim ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavca.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono