Da li imam pravo na korišćenje srazmernog dela odmora, ili na novčanu nadoknadu ukoliko isti ne iskoristim, a u slučaju kada ja podnesem zahtev za sporazumni raskid radnog odnosa? Hvala.

Poštovani,

Po članu 72 Zakona o radu:

Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora iz člana 69. ovog zakona (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos.

Iz ovoga se može zaključiti da prestanak radnog odnosa ne utiče na vaše pravo da iskoristite vaš srazmerni deo godišnjeg odmora. Bez obzira da li je prestanak radnog odnosa sporazuman ili ne.

Po članu 74 Zakona o radu:

U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Dakle, imate i pravo na nadoknadu neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Mladi Pro Bono