Da li se za krivično delo iz člana 208. st.1. Krivičnog zakonika, državnom službeniku koji radi u sudu na mestu referenta, kome je stavljena na teret prevara, može izreći oportunitet?

Poštovani/a,

Odlaganje krivičnog gonjenja je regulisano članom 283. Zakonika o krivičnom postupku ( “Službeni glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 ).

Naime, ukoliko je zaprećena kazna za učinjeno delo novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, javni tužilac može odustati od krivičnog gonjenja ukoliko osumnjičeni pristane da ispuni neku od sledećih obaveza:

1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu;

2) da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe;

3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad;

4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja;

5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga;

6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja;

7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.

Javni tužilac određuje rok u kome je neophodno izvršiti preuzetu obavezu, s tim da taj rok ne sme biti duži od godinu dana. Nadzor nad izvršenjem obaveza obavlja poverenik iz organa uprave nadležnog za poslove izvršenje krivičnih sankcija. Javni tužilac je u obavezi da o odlaganju krivičnog gonjenja obavesti oštećenog, koji povodom ovoga ima pravo prigovora neposredno višem javnom tužiocu (član 51. Zakona o krivičnom postupku).

S obzirom na to da Vas terete za delo za koje je zaprećena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina i novčana kazna, u Vašem slučaju se može primeniti institut odlaganja krivičnog gonjenja (član 208. stav 1. Krivičnog zakonika).

Treba samo još imati u vidu da, ukoliko ste sa oštećenim u određenom odnosu, važiće odredbe člana 222. Krivičnog zakonika, tj. krivično gonjenje preduzimaće se po privatnoj tužbi.

 

 

S poštovanjem,

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu