U toku rada Agencije za nekretnine od 2003-2004 (kao preduzetnik) nisu plaćeni doprinosi i do danas je dug narastao na preko xxx.xxx dinara, sa kamatom. Interesuje me da li je nastupila zastarelost i ako jeste koji je pravilan postupak? Koji Zakoni regulišu tu materiju?

Poštovani,

Zastarelost u oblasti poreza i sporednih poreskih davanja, što obuhvata Vaš slučaj, propisuje Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji(“Sl. glasnik RS”, br. 68/2014) (dalje u tekstu: ZPPPA) članovima čl.114a-z. Konkretna pravila o plaćanju doprinosa reguliše Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 68/2014) (dalje u tekstu: ZDOSO).

Zastarelost naplate doprinosa nastupa u roku od 5 godina od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje (čl. 114 ZPPPA). Međutim, kako može doći do zastoja ili prekida ovog roka (čl. 114d i 114z ZPPPA), obično je merodavan tzv. objektivni rok, nakon kojeg zastarelost uvek nastupa. Taj rok traje 10 godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti. Dakle, u Vašem slučaju, ako je preduzetnik prestao sa radom tokom 2004. godine, zastarelost je nastupila 1.1.2009. ako nije došlo do prekida ili zastoja, a svakako će nastupiti istekom 2014. godine. U oba slučaja, nikakav poseban postupak nije potreban jer zastarelost nastupa po sili zakona i u eventualnom sudskom postupku dužnik će uvek moći da istakne prigovor zastarelosti. Jedina je razlika što protekom roka apsolutne zastarelosti poreska uprava po službenoj dužnosti donosi rešenje o prestanku obaveze.

Nadamo se da Vam je odgovor bio od pomoći,

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu