Ostala sam bez posla pre mesec i po dana, kao tehnološki višak. Poslodavac je falsifikovao moj potpis na izjavi po kojoj se odričem prava na isplatu otpremnine. Pošto ne znam o kojoj je sumi reč, gde to mogu da saznam i ako nije u pitanju mala cifra kome da se obratim i da li će uopšte ikakve sankcije biti upotrebljene protiv mog bivšeg poslodavca? Moram da napomenem da je imao dve radnice – ja sam bila prijavljena, a ona ne. Mene je otpustio, a ova druga je ostala na poslu, naravno i dalje radi neprijavljena i to samo popodne, da je ne bi inspekcija zatekla neprijavljenu.

Poštovana,

Vaš poslodavac je učinio krivično delo falsifikovanja isprave i protiv njega bi trebalo da podnesete krivičnu prijavu. Prema čl. 355 Krivičnog zakonika: “Ko napravi lažnu ili preinači pravu ispravu u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava ili ko lažnu ili preinačenu ispravu upotrebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kazniće se zatvorom do tri godine.”

Što se tiče prava na otpremninu, Vi to pravo svakako imate, s obzirom da ste otkaz dobili kao tehnološki višak. Zakon o radu propisuje da je poslodavac dužan da pre otkaza ugovora o radu, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, pri čemu otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu. Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Dakle, otpremnina obračunata na gore navedeni način je najmanji iznos, koji je poslodavac po zakonu obavezan da ispati, s tim da je moguće da se opštim aktom ili ugovorom o radu predvidi i veći iznos. S obzirom da je zakonom propisan minimalni iznos koji mora biti isplaćen, samim tim nije ni moguće da se zaposleni pisanom izjavom odrekne prava na otpremninu u visini određenoj zakonom. Pisanom izjavom se može odreći samo dela otpremnine utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu, naravno u slučaju da je istim utvrđen iznos veći od minimuma propisanog zakonom.

Vaš poslodavac je, učinivši krivično delo, Vama uskratio pravo na otpremninu, koje svakako prema zakonu imate. Dakle, pored krivične prijave, možete protiv poslodavca pokrenuti sudski spor, a možete se obratiti i inspekciji rada.

Mladi Pro Bono