Zdravo! Samo me interesuje sledeće: otac i majka će da mi daju punomoćje da prevedem kuću na svoje ime, ali majka će da zadrži pravo da koristi potkrovlje dok je živa – da se izrazim tačno kao oni. Sad mene interesuje: ukoliko ja odlučim da prodam kuću, da li će trebati ikakva dozvola od majke ili recimo potpis i tome slično, da li će biti ikakve prepreke da ja tu kuću nesmetano prodam bez njenog učesća i davanja dela novca njoj? Hvala unapred

Poštovani/a,

U Vašem slučaju bi trebalo da zaključite sa roditeljima ugovor o poklonu kuće. Imajte na umu da  ugovori o prometu nepokretnosti (u Vašem slučaju poklon kuće) moraju biti zaključeni u pisanoj formi i overeni u sudu.Tim ugovorom na Vas bi se prenelo pravo svojine, dok bi se istim ugovorom uspostavilo doživotno plodouživanje u korist Vaše majke. Nakon sastavljanja takvog ugovora, stekli biste pravo da se Vaše pravo svojine upiše u katastru nepokretnosti, kao i pravo plodouživanja Vaše majke.

Ugovorom o poklonu se pravo svojine prenosi bez ikakvih ograničenja u smislu daljeg raspolaganja. Dakle, mogli biste da prodate kuću bez saglasnosti majke, ali bi ona imala pravo da kuću koristi i u njoj živi. Ona bi to pravo imala nezavisno od toga da li biste raspolagali pravom svojine. Takođe, samom činjenicom da je pravo plodouživanja upisano u katastar nepokretnosti vidiljivo svim trećim licima i da će se retko ko odlučiti za kupovinu nepokretnosti pod ovakvim uslovima.

Skrećemo Vam pažnju na to da je poklonoprimac u prvom naslednom redu oslobođen plaćanja poreza na poklon (član 21 stav 1 tačka 1 Zakona o porezima na imovinu “Službeni glasnik RS”, br. 26/2001…57/2012-odluka US i 47/2013), tako da nećete platiti porez.

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)