Imam problem. Trenutno se nalazim u Crnoj Gori. Zaposlena sam već X meseci. Dobila sam tužbu od X na adresu u Srbiji. Zanima me, pošto želim da izmirim svoje obaveze, nisam u mogućnosti da budem lično prisutna, a nemam nikoga od porodice ko bi bio u mogućnosti da dođe, da li može moj prijatelj da prisustvuje i da li je moguće da ja to sve sredim iz inostranstva? Želela bih to da rešim u što kraćem vremenskom roku. Račun je 6000 dinara, koliko su sudski troskovi? Hvala unapred, stvarno nemam nikoga ko bi mi pomogao u ovom slučaju.

Poštovana,

Ne morate doći na ročište lično. U maju 2013. je doneta odluka Ustavnog suda (Iuz-51/2012 objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 49/2013)  kojom je član 85 stav 1 Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013-odluka US i 74/2013-odluka US, u daljem tekstu: ZPP), kojim se propisuje obavezno zastupanje od strane advokata, proglašen neustavnim. Stoga je moguće da Vas zastupa prijatelj na osnovu punomoćja. U punomoćju bi trebalo da navedete da ovlašćujete određenu osobu (njeni lični podaci – ime, prezime, JMBG, adresa stanovanja), da u Vaše ime i za Vaš račun preduzima sve neophodne radnje pred sudskim organima (to bi bilo generalno/opšte punomoćje) ili u toj konkretnoj parnici (specijalno punomoćje). Na samom punomoćju na kraju treba staviti i Vaše lične podatke kao vlastodavca.

S obzirom na to da je potraživanje tužioca 6000 dinara, radi se o tzv. sporu male vrednosti (spor male vrednosti podrazumeva potraživanje do 3000 evra – čl. 468 ZPP). Posebna pravila za sporove male vrednosti su uvedena u cilju brzog i efikasnog postupanja i rešavanja spora: nema pripremnog ročišta, odmah se zakazuje glavna rasprava, tako da ti sporovi, po pravilu, ne traju dugo.

S obzirom na to da želite da izmirite svoje obaveze, ukazujemo Vam na mogućnost da Vaš punomoćnik sa tužiocem na ročištu zaključi sudsko poravnanje (imajte na umu da je poravnanje po svojoj prirodi ugovor, tako da je potrebna saglasnost tužioca), što bi moglo biti povoljnije za Vas od presude (npr. priznali biste glavni dug u celosti, a tužilac bi odustao od potraživanja kamate).

Konačno, ne možemo tačno reći koliko bi iznosili sudski troškovi, jer to zavisi od mnogih faktora: sudske takse, putni troškovi, troškovi za ishranu i prenoćište, izgubljena zarada za to vreme itd. Troškovi se određuju u skladu sa ZPP i Pravilnikom o naknadi troškova u sudskim postupcima (“Službeni glasnik RS”, br. 57/03 i 69/11). Skrećemo Vam pažnju na to da će celokupne troškove snositi ona stranka koja u celini izgubi parnicu (čl. 153 ZPP). Stoga bi bilo dobro postići sudsko poravnanje, jer u tom slučaju svaka strana snosi svoje troškove (čl. 158 ZPP), što bi bilo povoljno za Vas, jer bi sudsku taksu za podnošenje tužbe konačno snosio tužilac, a sudska taksa često iznosi najveći deo troškova u ovakvim sporovima.

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)