U pitanju je restitucija. Jedini sam živi potomak svog dede-ujaka, tj. brata od tetke moje bake. Da li takvo srodstvo uopšte ima pravo na nasledstvo u procesu restitucije?

Prema čl. 5 ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (‘’Sl glasnik RS’’ br. 72/ 2011) pravo na vraćanje oduzete imovine imaju bivši vlasnici, a u slučaju njegove smrti ili proglašenju umrlim- njegovi zakonski naslednici utvrđeni u skladu sa propisima koji uređuju nasleđivanje u Republici Srbiji i sa odredbama ovog zakona.

Prema ZAKONU O NASLEĐIVANJU(‘’Sl. Glasnik RS’’, 46/1995 i 101/2003) Vi ste zakonski naslednik i nasleđujete u trećem naslednom redu pa u skladu sa napred pomenutom odredbom Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju imate pravo na podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine. Da bi ste svojstvo naslednika dokazali u ovom postupku potrebno je da imate ostavinsko rešenje kojim se oglašavate za naslednika. Ukoliko takvo rešenje nemate potrebno je da pokrenete ostavinski postupak.