U braku smo od avgusta 2012 godine, a u novembru 2012 smo dobili sina i sad trenutno živimo svi zajedno u suprugovom stanu. Mene ne interesuje niti želim njegovu imovinu, samo želim da se razvedem od njega i da li ja imam pravo da dete bude dodeljeno meni na starateljstvo? Ne treba mi čak ni alimentacija od supruga jer znam da nema od čega da plaća. Da li možemo mi sporazumno da se razvedemo, da navedemo da dete pripadne meni bez alimentacije i da to bude gotovo jednim suđenjem ili će morati više puta da se ide na sud?

Poštovana,

Iz navedenih okolnosti predlažemo Vam da pokušate sa supružnikom sporazumni razvod braka. Naime, po Porodičnom zakonu u članu 40. („Sl. Glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) dozvoljen je, čak i preporučljiv, sporazumni raskid braka. Sporazum o raskidu braka obavezno sadrži pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Postupak se pokreće i vodi pred nadležnim sudom podnošenjem predloga za sporazumni razvod braka, uz koji se prilaže i sporazum o razvodu braka, izvod iz matične knjige venčanih i izvod iz matične knjige rođenih za dete (sve u originalu), a uloga suda u ovom slučaju je najviše kontrolnog karaktera u pogledu zaštite prava i interesa deteta. Problema oko deobe zajedničke imovine sigurno neće biti jer Vi i ne zahtevate ništa, ali imajte u vidu da je supružnikov stan njegova posebna imovina i da Vaš supružnik samostalno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom (stanom). Međutim, sa Vašim supružnikom se morate dogovoriti oko vršenja roditeljskog prava. Samostalno vršenje roditeljskog prava uređeno je istim zakonom u članu 78. i govori da sporazum mora da sadrži kom roditelju se poverava dete, visinu izdržavanja koje će plaćati drugi roditelj i način održavanja ličnih odnosa deteta i drugog roditelja. S tim, da iskustva iz prakse govore, da i ukoliko saglasnosti nema, u velikom broju slučajeva, sud dodeljuje dete majci. Što se tiče broja odlaska u sud, to Vam mi ne možemo reći ali ukoliko postoji dogovor između supružnika i pribavljeno mišljenje Centra za socijalni rad, koji sud pribavlja po službenoj dužnosti nakon prijema predloga za sporazumni razvod braka, onda će jedan odlazak u sud biti dovoljan. Treba imati na umu da supružnici sa detetom moraju da obave razgovor sa radnicima centra za socijalni rad u postupku uređenja odnosa roditelja i deteta, a radi davanja mišljenja sudu kome dete da se poveri, visinu izdržavanja i način održavanja ličnih odnosa deteta i drugog roditelja.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)