Sin mi je pretprošle godine napadnut od strane drugog lica u školskom dvorištu. Detetu su nanete lakše telesne povrede. Podnela sam prijavu, pozvani smo da damo izjave i od tog dana nismo znali šta je sa našim slučajem. Danas smo dobili rešenje o pravnosnažnosti i istim smo upućeni na parnicu radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva. Interesuje me koja su naša prava i šta znači kad vas upućuju na parnicu oko imovinskopravnog zahteva. Koliko vremenski ta parnica može da traje?

Poštovana,

Krivičnim zakonom je predviđeno da se za krivično delo lake telesne povrede gonjenje preduzima po privatnoj tužbi član 122. stav 4. Krivičnog zakonika (,,Sl. glasnik RS”, br.85/2005, 88/2005 – ispr.,107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013). Upućivanje na parnicu znači da svoja prava možete ostvariti tako što ćete privatnom tužbom pred nadležnim parničnim sudom pokrenuti parnični postupak protiv lica koje je Vašem detetu nanelo lake telesne povrede. Izraz imovinskopravni zahtev znači da ćete od lica koje ste tužili u parničnom postupku zahtevati novčanu naknadu za nematerijalnu štetu koju je Vaše dete pretrpelo.

Upućivanje na parnicu je zapravo ukazivanje oštećenom na postojanje drugog pravnog puta koji može koristiti. Vi ste lice koje se nalazi u svojstvu tužioca u građanskoj parnici i Vi birate da li ćete povesti parnicu protiv okrivljenog ili ne.

Okolnost koja Vam ide u korist jeste to da odluka suda, ukoliko je njome utvrđena krivična odgovornost lica protiv kojeg ste podneli krivičnu prijavu (da je lice zaista učinilo takvo delo), predstavlja pravno relevantnu činjenicu u parničnom postupku kojom je sud vezan te ne biste bili dužni dokazivati odgovornost tuženog u postupku – naravno, ukoliko je odlukom suda takva činjenica utvrđena (član 13. Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US i 74/2013 – odluka US)).Što se tiče pitanja koliko ovakav proces može da traje vrlo je nezahvalno procenjivati. Sa jedne strane to zavisi od stranaka u sporu tačnije od toga koliko će im vremena trebati da se dogovore o poravnanju (ako uopšte dođe to poravnanja), a sa druge od ažurnosti suda. Ukoliko budete imali drugih pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

 

E-Klinika ,,Pro Bono” i Pravni fakultet Univarziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije ,,Pro Bono”)