Pozdravljam Vas i hteo bih da Vas pitam da li sud mora da odgovori na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka i da li postoji rok u kome mora dati odgovor? Poslao sam zahtev za ponavljanje krivičnog postupka (pisao mi je jedan prijatelj koji je inače advokat) pre više od mesec i po dana, ali sud još uvek nije odgovorio.Ne znam šta da radim ako sud ne odgovori. Da li mogu da pišem neku urgenciju? Inače radi se o tome da sam učestvovao u tuči u jednoj kafani u kojoj je jedno lice zadobilo lake telesne povrede. Ubrzo zatim sam osuđen od strane prekršajnog suda na kaznu od XXX dinara. To je bilo u XXX 2009. godine. Kasnije 2011. sam izveden pred sud okrivljen za nasilničko ponašanje i osuđen na kaznu zatvora od 10 meseci uslovno. Apelacioni sud je u XXX 2012.godine preinačio kaznu i osudio me na 10 meseci zatvora. Presudom je povređeno načelo NE BIS IN IDEM, povređen je zakon u članu 380 u vezi sa članom 369. starog (važećeg) ZKP i povređen je Ustav Republike Srbije čl. 34. stav 4.

Poštovani,

Što se tiče pitanja vezano za podnošenje zahteva za ponavljanje krivičnog postupka,  sud treba da odgovori na zahtev ali je potrebno da prođe neko vreme u kome se sprovode određene radnje kako bi sud mogao da donese odluku povodom tog zahteva. To vreme i radnje se sastoje u tome što se prepis Vašeg zahteva dostavlja protivnoj stranci koja ima pravo da u roku od 8 dana odgovori na zahtev, nakon toga se izvode činjenice i pribavljaju dokazi na koje ste se pozvali u zahtevu, kao i oni koje je navela protivna strana a zatim se spisi šalju javnom tužiocu (ako se krivično delo goni po službenoj dužnosti) koji je dužan da ih u roku od mesec dana vrati sudu sa svojim mišljenjem. Za navedene radnje je potrebno vreme, tako da Vama ostaje da čekate dok ne dobijete od suda rešenje kojim se Vaš zahtev uvažava ili rešenje kojim se zahtev odbija.

Iz priloženih podataka predpostavljam da je protiv Vas vođen prekršajni postupak za prekršaj iz člana 6 stav 3 Zakona o javnom redu i miru (“Sl. glasnik RS”, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon) za učestvovanje u tuči a nakon toga krivični postupak za krivično delo iz člana 344 stav 2 Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009 i 111/2009) za nasilničko ponašanje. Dosadašnja sudska praksa je pokazala da se pravosnažno okončan postupak pred prekršajnim sudom za prekršaj sa elementima nasilja ne može povodom istog događaja voditi i krivični postupak zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje. Otuda bi ste se Vi mogli pozvati na članove koje ste naveli i na povredu načela ne bis in idem.

U nadi da smo Vam bili od pomoći, srdačno Vas pozdravljamo.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)